Auckland University of Technology

Building WA - level 2, 55 Wellesley Street East, Auckland Central 1010, New Zealand
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#301

ARWU Ranking

#1001

Average Fees (USD)

36,924

Total Students

18,160

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $18,924

  • HỌC PHÍ
  • $18,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $36,924

Tin xem nhiều