University of British Columbia

2329 West Mall, Vancouver, British Columbia, V6T 1Z4, Canada
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#37

ARWU Ranking

#43

Average Fees (USD)

51,200

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $13,200

  • HỌC PHÍ
  • $48,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $51,200

Tin xem nhiều