University of Waikato

Hillcrest, Hamilton 3216, New Zealand
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#401

ARWU Ranking

#701

Average Fees (USD)

35,756

Total Students

9,805

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $16,956

  • HỌC PHÍ
  • $18,800

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $35,756

Tin xem nhiều